Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - HondenLot


Artikel 1: Definities

1.1 HondenLot: Liselot Boersma, welzijnsdeskundige en eigenaar van HondenLot, gevestigd te Westbeemster en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 69598886.


1.2 Diensten: welzijnsgerichte hondentraining, hondengedragstherapie en preventie advies, training & voorlichting die aangeboden worden door HondenLot.


1.3 Cliënt: de opdrachtgever die gebruik wenst te maken van dienst(en) van HondenLot.


1.4 Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 400, Burgerlijk Wetboek 7 (7:400 BW), waarbij HondenLot zich verbindt aan de cliënt d.m.v. het aanbieden van haar diensten tegen een overeengekomen vergoeding.


1.5 Contractperiode: de vooraf bepaalde en overeengekomen tijdsduur van de diensten van HondenLot in de vorm van één of meer afspraken m.b.t. gedragstherapie & training of preventie advies, training & voorlichting voor de cliënt.Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en de totstandkoming van deze overeenkomst


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de cliënt gewenste en afgenomen diensten van HondenLot, nadat die door HondenLot zijn aanvaard.


2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer HondenLot en de cliënt digitaal schriftelijk een afspraak maken over aangeboden diensten van HondenLot.


2.3 Opname in het agendasysteem van HondenLot geldt als het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.Artikel 3: Uitvoering van diensten


3.1 HondenLot staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, kwaliteit en deskundigheid om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.


3.2 De cliënt zal naar beste kunnen en zover mogelijkheden het toelaten, tijdens de duur van de diensten, de gegeven aanwijzingen, adviezen en praktische handvatten van HondenLot opvolgen.


3.3 Honden die door HondenLot bezocht en behandeld zullen worden, dienen vrij te zijn (gevaccineerd of via titerbepaling) van besmettelijke ziektes (bijv. Parvo, hondenziekte en besmettelijk leverziekte).


3.4 Er zijn geen toezeggingen door HondenLot gedaan indien deze niet schriftelijk bevestigd zijn door HondenLot.


Artikel 4: Wijziging of beëindiging van de overeenkomst


4.1 Indien tijdens het uitvoeren van diensten blijkt dat het gewenst is om de contractperiode te verlengen, dan kunnen HondenLot en de cliënt in onderling overleg de overeenkomst aanpassen conform artikel 2.


4.2 Tussentijdse beëindiging is mogelijk na overeenstemming tussen HondenLot en cliënt.


4.3 Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde diensten bij de cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit is ter beoordeling van HondenLot.


4.4 HondenLot kan eenzijdig beslissen de overeenkomst tussentijds te beëindigen wanneer het vertrouwen tussen haar en de cliënt op ernstige wijze is verstoord of wanneer zij het nodig acht om de cliënt door te verwijzen naar een specialist.

a)Indien het vertrouwen tussen HondenLot en de cliënt ernstig is verstoord, zal zij, alvorens het beëindigen van de overeenkomst, de cliënt hierover informeren, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

b) Indien HondenLot tijdens het uitvoeren van haar diensten beslist dat het nodig is om de cliënt voor verdere behandeling door te verwijzen naar een specialist, zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de cliënt hier uitgebreid over informeren en haar beslissing duidelijk motiveren. Bovendien zal ook in dit geval alleen de vergoeding naar rato van reeds uitgevoerde diensten bij de cliënt in rekening worden gebracht.


4.5 HondenLot kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

a) de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard;

b) de cliënt (voorlopige) rechtelijke uitstel van betaling (surseance) wordt verleend;

c) de cliënt wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;

d) de cliënt handelt in strijd met de wet


4.6 De overeenkomst eindigt automatisch van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode, zonder dat opzegging door een van beide partijen is vereist.


Artikel 5: vergoedingen


5.1 HondenLot heeft recht op een vergoeding voor haar diensten, welke bij de overeenkomst van opdracht is vastgesteld.


5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot een verplichting van betaling.


5.3 HondenLot bepaalt hoe de vergoeding voldaan dient te worden (per bankoverschrijving vóór de aangegeven vervaldatum op de betreffende factuur of, wanneer er sprake is van een thuisbezoek, ter plaatse, aan het eind van mijn bezoek per pintransactie of via Tikkie/iDeal).


5.4 Indien de cliënt een gemaakte afspraak eenzijdig annuleert, blijft de betalingsverplichting tot stand.

a) Indien de cliënt een gemaakte afspraak annuleert in verband met overmacht (ziekte, overlijden van de hond of andere zaken welke naar het oordeel van HondenLot tot overmacht kunnen worden gerekend), wordt er 10% van de afgesproken vergoeding als administratie & organisatie kosten in rekening gebracht.

b) 20% van de afgesproken vergoeding wordt in rekening gebracht wanneer de cliënt eerder dan vijf dagen voor aanvang van de afspraak een door HondenLot aanvaarde annulering doorvoert.

c) 100% van de afgesproken vergoeding wordt in rekening gebracht wanneer de cliënt binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak annuleert.


Artikel 6: aansprakelijkheid


6.1 HondenLot zal in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling te bereiken. Daarnaast zal zij een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verandering van het gedrag van de hond. HondenLot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de cliënt gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.


6.2 HondenLot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische aandoeningen (psychische en/of fysieke gebreken) welke de hond oploopt tijdens het uitvoeren van haar diensten.


6.3 Deelname aan training& gedragstherapeutische behandelingen van HondenLot gebeurt op eigen risico. De cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar hond(en).


6.4 Het sluiten van een overeenkomst met HondenLot, verandert niets aan de risicoaansprakelijkheid van de cliënt en/of derden voor door een hond aangebrachte schade in de zin van Burgerlijk Wetboek 6, artikel 179 (Art. 6:179 BW).


6.5 De cliënt wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn of haar hond(en) geldig is.


Artikel 7: Geheimhouding


7.1 HondenLot zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie of bij nadrukkelijk verzoek van de cliënt.

a) HondenLot behoudt het recht de door de uitvoering van haar diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.


7.2 HondenLot zal eventueel (en in overleg) gemaakte video- en of fotomateriaal tijdens gedragstherapie & training niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling, tenzij de cliënt hier schriftelijke of mondeling toestemming voor heeft gegeven.


Artikel 8: Intellectueel eigendom (o.a. auteursrecht)


8.1 Alle door HondenLot verstrekte stukken, zoals adviezen, methoden, stappenplannen, hulpmiddelen, verslagen, cartoons en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt inzake de diensten van HondenLot en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HondenLot worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.


Artikel 9: Klachten


9.1 Indien de cliënt niet tevreden is over HondenLot of over de geleverde diensten van HondenLot, dan kan de cliënt een klacht indienen bij HondenLot. HondenLot zal samen met de cliënt proberen het probleem op te lossen.


Artikel 10: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden


10.1 Alle kosten die HondenLot zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.


10.2 Over al het overige, niet bepaalde, beslist HondenLot. Deze beslissingen zijn bindend.

Diensten van HondenLot: